datasheetbank_Logo
전자부품 반도체 검색엔진( 무료 PDF 다운로드 ) - 데이터시트뱅크

74VCX16374 데이터 시트보기 (PDF) - ON Semiconductor

부품명
상세내역
제조사
74VCX16374 Datasheet PDF : 11 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
74VCX16374
Dn
ts
CPn
On
Vm
th
Vm
fmax
tPLH, tPHL
Vm
VIH
OEn
Vm
Vm
Vm
0V
tPZH
tPHZ
VIH
Vm
On
Vm
0V
tPZL
tPLZ
VOH
On
Vm
VOL
VIH
0V
VOH
Vy
0V
VCC
Vx
VOL
WAVEFORM 4 PROPAGATION DELAYS, SETUP AND HOLD TIMES WAVEFORM 5 OUTPUT ENABLE AND DISABLE TIMES
tR = tF = 2.0 ns, 10% to 90%; f = 1 MHz; tW = 500 ns
tR = tF = 2.0 ns, 10% to 90%; f = 1 MHz; tW = 500 ns
Figure 7. AC Waveforms
Vm
CPn
tw
VIH
Vm
0V
tw
Vm
CPn
VIH
Vm
0V
WAVEFORM 6 PULSE WIDTH
tR = tF = 2.0 ns (or fast as required) from 10% to 90%
Figure 8. AC Waveforms
Table 3. AC WAVEFORMS
Symbol
VCC
3.3 V ± 0.3 V
VIH
2.7 V
Vm
1.5 V
Vx
VOL + 0.3 V
Vy
VOH 0.3 V
2.7 V
2.7 V
1.5 V
VOL + 0.3 V
VOH 0.3 V
http://onsemi.com
9
 

Share Link: