datasheetbank_Logo     전자부품 반도체 검색엔진( 무료 PDF 다운로드 ) - 데이터시트뱅크

R-551.2XA 데이터 시트보기 (PDF) - RECOM Electronic GmbH

부품명상세내역제조사
R-551.2XA 2, 3, 4, 5 AMP SIP12 Vertical & Horizontal Recom
RECOM Electronic GmbH Recom
R-551.2XA Datasheet PDF : 6 Pages
1 2 3 4 5 6
INNOLINE
DC/DC-Converter
Characteristics
R-53xx / R-54xx
Output Voltage Line Regulation VS Vout
1
0.5
R-5xxxPA_DA
Series
R-52xx / R-55xx
Output Voltage Line Regulation VS Vout
1
0.5
0
1.2 1.8 2.3 3.3 5.0
Output Voltage (V)
0
1.2 1.8 2.3 3.3 5.0
Output Voltage (V)
R-53xx / R-54xx
Intput Voltage Load Regulation VS Vin
2.0
1.5
1.0
0.5
0
5
10
15
Input Voltage (V)
R-53xx / R-54xx / R-55xx
Output Current Efficiency vs Iout (Vin = Min)
100
90
80
R-52xx / R-55xx
Intput Voltage Load Regulation VS Vin
2.0
1.2V
1.8V
1.5
2.5V
3.3V
5.0V
1.0
0.5
20
5.0V
3.3V
2.5V
1.8V
1.2V
0
5
10
15
Input Voltage (V)
R-52xx
Output Current Efficiency vs Iout (Vin = Min)
100
90
80
1.2V
1.8V
2.5V
3.3V
5.0V
20
5.0V
3.3V
2.5V
1.8V
1.2V
70
1
2
3
4
5
Output Current (A)
70
0.5 1.0 1.5 2.0
Output Current (A)
R-53xx / R-54xx / R-55xx
Output Current Efficiency vs Iout (Vin = 18V)
R-52xx
Output Current Efficiency VS Iout (Vin = 18V)
100
5.0V
90
3.3V
2.5V
1.8V
80
1.2V
70
1
2
3
4
5
Output Current (A)
100
5.0V
90
3.3V
2.5V
80
1.8V
1.2V
70
60
50
40
0.5 1.0 1.5 2.0
Output Current (A)
I-48
REV: 1/2016
www.recom-power.com
Direct download click here

 

Share Link : 

All Rights Reserved © datasheetbank.com 2014 - 2020 [ 개인정보 보호정책 ] [ 요청 데이타시트 ][ 제휴문의 ]